top of page

Rovnost

The overall objective of The Whitchurch Church of England Federation is to provide a framework for the Federation to pursue its equality duties to eliminate unlawful discrimination, harassment and victimisation; promote equality of access and opportunity; and promote good relations and positive attitudes between people of diverse backgrounds in all its activities.

The principles of this statement apply to all members of the extended community – pupils, staff, governors, parents and community members. Partners and contractors are also expected to abide by the policy.

We will not tolerate less favourable treatment of anyone on the grounds of gender, race, disability, sexual orientation, age, and religion or belief.

Through our Equality, Equity, Diversity and Inclusion Policy, The Whitchurch Church of England Federation seeks to ensure that no member of the Federation community, or any person through their contact with the Federation, receives less favourable treatment on any grounds which cannot be shown to be justified. This covers race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion or belief, gender, marital status, responsibility for children or other dependents, disability, sexual orientation, gender reassignment, age, trade union or political activities, socioeconomic background, where the person lives, or, spent convictions. Equality and Diversity is more than just meeting legal obligations, or targets, it’s about making a difference to the lives of the people we serve, treating all people with dignity and respect, and recognising the value of each individual. This means an ongoing commitment to ensuring that our services meet the varied and individual needs of children and young people in our Federation. We will make sure that our employment practices are fair and promote equality. We will actively value the wide variety of lifestyles and cultures, locally and nationally. We will prepare children and young people for living in a diverse society with increasing global connections and controversial issues. We will ensure that the principles of this statement are reflected in all our policies, practices, procedures and services and are part of everything we do.

Characteristics of the Federation

The Whitchurch Church of England Federation consists of Whitchurch CE Infant & Nursery Academy, which is a three form entry infant school, including a 130 place FTE Nursery and Whitchurch CE Junior Academy which is a three form entry junior school.

The Federation is situated in North Shropshire, 21 miles North of Shrewsbury, 23 miles South of Chester and a mile from the North Welsh border. Whitchurch is a small, market town (see www.whitchurch.info), well connected by rail and road.

The Whitchurch Church of England Federation is the sole primary education provider in Whitchurch and approximately 98% of pupils live in the town.

The Federation serves a mixed catchment area of private and local authority housing estates with the majority of children living in owner-occupied housing. The children come from broadly average socio-economic backgrounds, although there are areas of much higher social deprivation within the town.

Contextual Information - Infant Academy:

The majority of pupils are from a white British background (89%) with the biggest other pupil group being from ‘other white background’ at 6% of pupils, (Inspection Data Summary, June 2021). The academy has 8 out of 17 possible ethnic groups.

The percentage of pupils with statements of SEN/EHC plans is slightly below the national average at 1.5% (national 1.8%). Pupils with SEN Support account for 9.0% of the academy population, below national average figures (national 12.8%). The majority of SEN needs are for speech, language and communication.

Across the Academy, boys (55%) outnumber girls (45%).

The school location deprivation indicator in quintile 3 (average) of all schools. The pupil base is in quintile 3 (average deprivation) of all schools in terms of deprivation.

The IMD (Index of multiple Deprivation) score for the school is 5, however, 19.6% of pupils fall within decile 3 and a further 5% within decile 4. The IDACI score for the school is 6 with 31% of children living in a household with a more deprived income than this.

Approximately 15% of our pupils are entitled to free school meals, (Inspection Data Summary, June 2021).

Contextual data at start of the academic year 2022-2023

Contextual Information - Junior Academy:

The majority of pupils are from a white British background (88%) with the biggest other pupil group being from ‘other white background’ at 7% of pupils, (Inspection Data Summary, January 2020 NB not updated June, 2021). The academy has 7 out of 17 possible ethnic groups.

Currently, 25% of pupils are eligible for Pupil Premium Grant Funding, with 23% in receipt of Free School Meals. 

The school deprivation indicator remains largely the same, quintile 3. The IDACI score for the school is 6 with approximately one third (31.7%) of pupils living in households where deprivation is higher than average (decile 4), with 18% being measured at decile ‘3’ (where average is 5).  

The percentage of pupils with statements of SEN/EHC plans is slightly below the national average at 1.5%. The number of pupils with SEN Support is ahead of published national data at 16.4%. (Inspection Data Summary, June 2021). The majority of SEN needs are for speech, language and communication.

Approximately 8% of our pupils have English as an additional language which is significantly below national averages.

Current data indicates that boys (52%) outnumber girls (48%) across the academy.

 

 

Contextual data at start of the academic year 2022-2023

Prohlášení o rovnosti a cíle

 

Celkovým cílem anglické federace The Whitchurch Church of England je poskytnout federaci rámec pro plnění jejích povinností v oblasti rovnosti s cílem eliminovat nezákonnou diskriminaci, obtěžování a pronásledování; podporovat rovnost přístupu a příležitostí; a podporovat dobré vztahy a pozitivní postoje mezi lidmi různého prostředí ve všech jejích činnostech.

Zásady tohoto prohlášení platí pro všechny členy rozšířené komunity - žáky, zaměstnance, guvernéry, rodiče a členy komunity. Očekává se také, že se zásady budou řídit partneři a dodavatelé.

Prostřednictvím našich zásad rovnosti (viz níže) se The Whitchurch Church of England Federation snaží zajistit, aby žádný člen komunity federace nebo jakákoli osoba prostřednictvím jejich kontaktu s federací nedostala méně příznivé zacházení z jakéhokoli důvodu, který nelze prokázat jako oprávněný . To zahrnuje rasu, barvu pleti, národnost, etnický nebo národní původ, náboženství nebo víru, pohlaví, rodinný stav, odpovědnost za děti nebo jiné závislé osoby, zdravotní postižení, sexuální orientaci, změnu pohlaví, věk, odborové nebo politické aktivity, socioekonomické pozadí, kde člověk žije nebo strávil přesvědčení. Rovnost a rozmanitost není jen plnění zákonných povinností nebo cílů, jde o změnu v životě lidí, kterým sloužíme, zacházení se všemi lidmi důstojně a s respektem a uznání hodnoty každého jednotlivce. To znamená trvalý závazek zajistit, aby naše služby splňovaly rozmanité a individuální potřeby dětí a mladých lidí v naší federaci. Postaráme se o to, aby naše pracovní postupy byly spravedlivé a podporovaly rovnost. Budeme aktivně oceňovat širokou škálu životních stylů a kultur na místní i národní úrovni. Připravíme děti a mladé lidi na život v rozmanité společnosti s rostoucím globálním propojením a kontroverzními problémy. Zajistíme, aby se zásady tohoto prohlášení promítly do všech našich zásad, postupů, postupů a služeb a byly součástí všeho, co děláme.

Charakteristika federace

Federace Whitchurch Church of England se skládá z Whitchurch CE Infant & Nursery Academy, což je mateřská školka se třemi vstupními školami, včetně mateřské školy FTE se 130 místy, která zahrnuje dvouleté opatření, a Whitchurch CE Junior Academy, která je vstupem ze tří ročníků škola.

Federace se nachází v North Shropshire, 21 mil severně od Shrewsbury, 23 mil jižně od Chesteru a míli od severní velšské hranice. Whitchurch je malé tržní město (viz www.whitchurch.info), které je dobře spojeno po železnici a silnici.

Federace Whitchurch Church of England je jediným poskytovatelem základního vzdělávání ve Whitchurch a ve městě žije přibližně 98% žáků.

Federace obsluhuje smíšenou spádovou oblast soukromých a místních sídlišť s většinou dětí žijících v obydlích obývaných vlastníky. Děti pocházejí ze zhruba průměrného sociálně-ekonomického prostředí, i když ve městě existují oblasti s mnohem vyšší sociální deprivací.

 

 

 

Kontextové informace - Dětská akademie:

Většina žáků pochází z bílého britského prostředí (87%), přičemž největší skupina žáků pochází z „jiného bílého pozadí“, a to u 7% žáků (Inspection Data Summary, říjen 2019). Akademie má 9 ze 17 možných etnických skupin. Ti, kteří mají 5% a více, jsou: - 87%: bílá - britská - 7%: bílá - jakékoli jiné bílé pozadí.

Napříč Akademií v rámci EYFS počet dívek mírně převyšuje počet chlapců, v prvním roce je rovnováha, ale současná dvě kohorta se skládá ze 61% chlapců a 39% dívek.

Procento žáků s prohlášeními o plánech SEN / EHC je nad celostátním průměrem na úrovni 2,3%. Většina potřeb SVP se týká řeči, jazyka a komunikace.

Skóre IMD (Index of Multiple Deprivation) pro školu je 5, avšak 18% žáků spadá do decile 3 a 14% do decile 4. Skóre IDACI pro školu je 5 s 18% dětí žijících v domácnosti s znevýhodněný příjem. Přibližně 16% našich žáků má nárok na školní stravování zdarma (Souhrn údajů z inspekce, říjen, 2019).

Kontextová data na začátku akademického roku 2019--2020

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

 

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

 

 

Kontextové informace - Junior Academy:

Za poslední tři roky bylo procento žáků způsobilých pro FSM mírně nad nebo v souladu s celostátním průměrem. V současné době je 23,1% žáků způsobilých k financování žákovského prémiového grantu, přičemž 15% dostává školní stravu zdarma, což je mírně před národními čísly. Za poslední tři roky došlo k postupnému snižování počtu žáků způsobilých k financování PP; ukazatel školní deprivace však zůstává do značné míry stejný, kvintil 3 / 0,16. Skóre IDACI pro školu je 5, přičemž přibližně jedna třetina (32%) žáků žije v domácnostech, kde je deprivace vyšší než průměr (decile 4), přičemž 18% se měří v decile „3“ (kde průměr je 5). Akademie zjistila, že tento pokles počtu je způsoben změnami způsobilosti, včetně vyšší hranice pro minimální příjem. Procento způsobilých žáků v kohortě 3. ročníku 2018 je nižší než v kterémkoli předchozím roce (11 žáků –15%).

Většina žáků pochází z bílého britského prostředí (88%), přičemž největší skupina žáků pochází z „jiného bílého pozadí“, a to u 7% žáků (Inspection Data Summary, říjen, 2019). Akademie má 7 ze 17 možných etnických skupin. Ti, kteří mají 5% nebo více, jsou: 88%: bílá - britská - 7%: bílá - jakékoli jiné bílé pozadí.

Procento žáků s prohlášeními o plánech SEN / EHC je zhruba v souladu s celostátním průměrem 1,5%. Počet žáků s podporou SVP je před 16,4%. Většina potřeb SVP se týká řeči, jazyka a komunikace.

Přibližně 8% našich žáků má angličtinu jako další jazyk, což je výrazně pod národními průměry.

Populace Akademie se za poslední 3 roky snížila, protože současné kohorty 4. a 5. ročníku jsou menší než kohorty opouštějící v letech 2018 a 2019, i když stabilita školy na 93% zůstává oproti národní úrovni.

Aktuální údaje ukazují, že počet dívek ve všech ročních skupinách převyšuje počet chlapců. (52,7% dívek).

Kontextová data na začátku akademického roku 2019--2020

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

 

Tříleté cíle v oblasti rovnosti 2019--2022

Cíl rovnosti 1:

Prostřednictvím vzdělávacích příležitostí a širšího školního života budeme podporovat porozumění a respekt k rozdílům.

Zloženie: 100% bavlna.

Cíl rovnosti 2:

Sledovat a sledovat znevýhodněné skupiny v celé škole, pokud jde o dosažené výsledky a pokrok. To bude poskytovat informace o opatřeních a intervencích a zajistí identifikaci zranitelných dětí, které nesplní očekávání související s věkem, a zavedení podpory k uspokojení potřeb.

Cíl rovnosti 3:

Zlepšit docházku všech skupin dětí v souladu s národními očekáváními.

Cíl rovnosti 4:

Zkontrolovat úrovně zapojení rodičů do učení a života Federace ve všech činnostech, aby byla zajištěna spravedlnost a spravedlnost v přístupu a zapojení.

Náš pokrok při plnění těchto cílů bude každoročně přezkoumáván na konci každého akademického roku.

logo.png
logo.png
bottom of page